Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies (ciasteczek) w celu analizowania zachowań naszych Klientów aby nieustannie usprawniać jego działanie poprzez poprawę jego ergonomii. Są one także niezbędne w procesie realizacji zamówienia na sklepie bądź podczas wznowienia wcześniejszego zamówienia. Pliki cookies są takze wykorzystywane przy zalogowaniu się na konto klienta na naszym sklepie. W programie służącym do obsługi internetu na Twoim urządzeniu można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych właśnie plików cookies (ciasteczek). Dalsze przeglądanie naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies (ciasteczek) oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Zamykając ten komunikat wyrażasz zgodę na to, że podczas korzystania z naszej strony pliki cookies (ciasteczka) będą zapisywane na Twoim urządzeniu zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
close

Koszyk:

Brak produktów

Dostawa 0,00zł
Suma 0,00zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)       Definicje:

 • -„ZMC ZAMAC” oznacza firmę Zakład Materiałów Ceramicznych ZMC ZAMAC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 1A.

 •  -„Kupujący” oznacza kontrahenta kupującego towar od ZMC ZAMAC na bazie oferty handlowej wraz z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

 • -„Cena sprzedaży” oznacza cenę ustaloną przez ZMC ZAMAC w ofercie, przyjętą przez Kupującego, potwierdzoną jego pisemnym zamówieniem lub dokonaną transakcją w sklepie internetowym.

 • -„Umowa” oznacza umowę sprzedaży składającą się z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz szczegółowych warunków uzgodnionych przez strony poprzez sformułowanie ich w ofercie  ZMC ZAMAC, której przyjęcie Kupujący potwierdza i precyzuje w zamówieniu.

 • -„OWS” oznacza Ogólne Warunki Sprzedaży, które stanowią integralną część bieżących i przyszłych stosunków handlowych w tym umów sprzedaży zawieranych z ZMC ZAMAC i podane są do wiadomości i akceptacji  Kupującego jako załącznik do umów partnerskich lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej www.zamac.pl.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

2) OWS odnoszą się do negocjacji i zawarcia umowy sprzedaży towaru, są integralną częścią oferty ZMC ZAMAC oraz zawartej Umowy między stronami. Wszelkie uzgodnienia zapadłe między stronami, odbiegające swą treścią od niniejszych OWS muszą dla swej ważności mieć formę  pisemną.

3) Oferty składane przez ZMC ZAMAC są wiążące na okres podany w ofercie od daty podpisania jej przez ZMC ZAMAC. Zostają on przyjęte przez Kupującego poprzez przesłanie do ZMC ZAMAC „Zamówienia”, będącego jednocześnie przyjęciem niniejszych OWS.

4) Zamówienie złożone przez Kupującego jest wiążące, a ZMC ZAMAC zastrzega sobie prawo do odmowy jego przyjęcia.  

5) Jeżeli strony przewidziały przedpłatę, Kupujący jest zobowiązany wpłacić na konto ZMC ZAMAC  przedpłatę zgodnie z otrzymaną fakturą Pro-Forma w wysokości 100% wartości zamówienia w okresie 7 dni od zawarcia umowy. Wpłata ta warunkuje realizację zamówienia.

6) Wszelkie zmiany do Umowy sprzedaży (do uprzednio złożonego zamówienia) wymagają dla swej ważności pisemnej zgody ZMC ZAMAC.

7) Jeżeli Kupujący po zawarciu umowy sprzedaży na niniejszych warunkach, wycofa się z umowy, ponosi on koszty faktyczne poniesione przez ZMC ZAMAC w celu zapewnienia Kupującemu dostawy towarów przez niego wymienionych w Zamówieniu.
ZMC ZAMAC zastrzega sobie prawo dochodzenia wszelkich poniesionych w związku z realizacją umowy kosztów. Kupujący zapłaci na rzecz ZMC ZAMAC kwotę wskazaną w wezwaniu do zapłaty.

Jeżeli Kupujący pozostaje ze Sprzedającym w stałych kontaktach handlowych akceptacja OWS przy pierwszym zamówieniu uważana jest za akceptację przy składaniu kolejnych zamówień do czasu nowelizacji OWS.
Złożenie zamówienia jest traktowane przez ZMC ZAMAC jako akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży.

WARUNKI DOSTAWY

8) Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.

9) Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z ZMC ZAMAC formę i termin płatności oraz być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.

10) ZMC ZAMAC może przyjąć zamówienie w całości lub części. W potwierdzeniu zamówienia ZMC ZAMAC podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży i jego cenę.

11) ZMC ZAMAC jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu na piśmie ZMC ZAMAC dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.

12) W przypadku przeterminowanych płatności, nieregulowania odsetek za opóźnienie płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

13) Miejsce wykonania świadczenia:

 •  -Miejscem wykonania świadczenia jest siedziba ZMC ZAMAC (ex Works magazyn ZMC ZAMAC). Od momentu wydania towaru Kupującemu ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego. Strony mogą umówić się pisemnie co do innego rozłożenia ryzyka za bazę przyjmując postanowienia INCOTERMS.

 • -Jeżeli towar ma być dostarczony Kupującemu przez przewoźnika wynajętego przez Kupującego lub przez ZMC ZAMAC na życzenie i ryzyko Kupującego, ryzyko i koszty transportu ponosi Kupujący. Czas, kiedy towar jest powierzony przewoźnikowi uznaje się za moment wykonania świadczenia przez ZMC ZAMAC – udostępnienie go Kupującemu. Obowiązek zapłaty przez Kupującego za towar powierzony przewoźnikowi nie zależy od jego dostarczenia do miejsca przeznaczenia. ZMC ZAMAC nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia, zmniejszenia dostawy lub jej utratę podczas transportu. Jeżeli ZMC ZAMAC zawiera w imieniu Kupującego umowę z przewoźnikiem, refakturuje wartość umowy na nabywcę.

 • -W przypadku, gdy towar zostanie dostarczony Kupującemu przez własny środek transportu należący do ZMC ZAMAC, Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku gdy Kupujący nie dokonał rozładunku we wskazanym wyżej czasie, ponosi on koszty przestoju pojazdu.

 • -W przypadku odbierania towaru bezpośrednio z naszego magazynu Klient obowiązany jest przestrzegać wyznaczonych terminów.

 • -Gdy Klient nie może odebrać towaru w terminie uprzednio ustalonym towar będzie składowany w magazynie Sprzedającego na koszt i ryzyko Klienta

14) Dowodem wykonania świadczenia – przejęcia towaru przez Kupującego jest podpisanie dokumentu odbioru towaru (druk W-Z).

15) ZMC ZAMAC dołoży wszelkich starań by towar został właściwie opakowany.

16) W przypadku przygotowania towaru do transportu na paletach, koszt palet jednorazowych wliczony jest w cenę produktu. Kupujący nie może ich odsprzedać w punkcie realizacji. Koszt palet w standardzie EUR, Sprzedający może doliczyć do rachunku.

17) Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez ZMC ZAMAC nastąpiła w skutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. ZMC ZAMAC ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do Zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. nie zawinione przez ZMC ZAMAC zakłócenia w funkcjonowaniu zakładów, ograniczenia spowodowane zarządzeniami władz, klęską żywiołową, strajkami itp.

WARUNKI PŁATNOŚCI

18) Uzgodniona cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w odpowiedniej wysokości.

19) W momencie odbioru towaru ZMC ZAMAC wystawia fakturę dla Kupującego z terminem płatności uzgodnionym miedzy stronami. Przy braku innych ustaleń, złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem ZMC ZAMAC do wydania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

20) Gdy strony nie ustalą inaczej, każda faktura będzie traktowana osobno i płacona osobno.

21) Towar jest własnością ZMC ZAMAC do chwili zapłacenia przez Kupującego całej kwoty kontraktu w terminach określonych przez ZMC ZAMAC oraz do momentu spłaty wszelkich należności wobec ZMC ZAMAC (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas ZMC ZAMAC ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. ZMC ZAMAC może zażądać również odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru odebranego  przez nią z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.

22) Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto ZMC ZAMAC z siedzibą w Krakowie.

23) W przypadku nieterminowej realizacji płatności, ZMC ZAMAC jest uprawniony  do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotów kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego.

24) Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, ZMC ZAMAC ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego, z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie, należności najdawniej wymaganych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie ZMC ZAMAC zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

25) Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

26) Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia ZMC ZAMAC o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania adresu doręczeń korespondencji.

27) ZMC ZAMAC może odpowiednio podnieść uzgodnioną cenę sprzedaży jeśli:

 • -Nastąpi zmiana podatków , ceł lub innych obligatoryjnych obciążeń, na których ZMC ZAMAC nie ma wpływu.

 • -Kupujący dokona jakichkolwiek zmian rodzaju towaru w zamówieniu.

 • -Nastąpi wstrzymanie prac w z powodu przeoczenia lub opóźnienia zawinionego przez Kupującego.

28) ZMC ZAMAC ma prawo do całości lub części umowy zażądać natychmiastowej zapłaty, a także żądać kompensaty za poniesione szkody i utracone korzyści gdy:

 • -ZMC ZAMAC poweźmie informacje wskazujące, ze zapłata przez Kupującego jest wątpliwa, z powodu jego zlej kondycji finansowej.

 • -Ogłoszono likwidację Kupującego.

 • -Rozpoczęto egzekucję z majątku Kupującego.

 • -Zwłoki w płatności jakichkolwiek kwot względem ZMC ZAMAC.

REKLAMACJE

29) Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do ZMC ZAMAC niezwłocznie i na piśmie.

30) W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:

 • -Dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru.

 •  -Dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru.

31) W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę realizował.

32) Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu pół roku od daty wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji, ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

33) W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną ZMC ZAMAC może według swojego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób, wyklucza  możliwość domagania się dalszych rekompensat.

34) Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków. ZMC ZAMAC zastrzega sobie prawo do przetransportowania na swój koszt, całości reklamowanego towaru do swojej siedziby.

35) Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach, powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.

36) W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez ZMC ZAMAC, jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej .

37) ZMC ZAMAC nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie rozładunku towaru.

38) ZMC ZAMAC nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu  gdy:

 • -Kupujący lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi, o których Kupujący został poinformowany przez ZMC ZAMAC.

 • -Kupujący lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian w towarze.

39) ZMC ZAMAC ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Kupującego wszelkich zaległych należności.

40) Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną, Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.

41) W sprawach dotyczących odpowiedzialności ZMC ZAMAC za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

42) Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ZMC ZAMAC oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez ZMC ZAMAC oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez ZMC ZAMAC działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

43) W sprawach nie regulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

44) W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą na ważności.

45) ZMC ZAMAC i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia spraw, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie – według wyboru strony powodowej – sąd właściwy dla miejsca siedziby ZMC ZAMAC lub dla miejsca siedziby Kupującego.

46) Tytuły poszczególnych punktów niniejszego OWS wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego ,a co za tym idzie tekst OWS nie może być interpretowany na ich podstawie.